Zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ze zmianami, Zamawiający umożliwia, przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji związanych z prowadzonymi postępowaniami, za wyjątkiem środków ochrony prawnej, w formie faksu na numer 74 8621122 lub za poœrednictwem poczty elektronicznej na adres zp@scm.pl w godzinach od 8.00 do 15.00, pod warunkiem stosowania art. 27 ust. 2 Ustawy.

Kategoria (Przetarg)
Ogłoszenia archiwalne

Ogłoszenia aktualne
Kontakt:
e-mail: zp@scm.pl

telefon: +48 74 86 21 121
+48 74 86 21 271
+48 74 86 21 210

fax: +48 74 86 21 122

Zapłata wadium
Bank Zachodni WBK S.A. o/Polanica Zdrój
nr konta 27 1090 2327 0000 0001 0685 0550

Ogłoszenia dotyczące zamówień publicznych rozpoczętych w 2017r.
znajdują się pod adresem: bip.scm.pl