Zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ze zmianami, Zamawiający umożliwia, przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji związanych z prowadzonymi postępowaniami, za wyjątkiem środków ochrony prawnej, w formie faksu na numer 74 8621122 lub za poœrednictwem poczty elektronicznej na adres zp@scm.pl w godzinach od 8.00 do 15.00, pod warunkiem stosowania art. 27 ust. 2 Ustawy.

» Ogłoszenia - Zamówienia publiczne » Ogłoszenia aktualne

Nazwa zamówienia Opis zamówienia Data składania i otwarcia ofert
bip.scm.pl
wszelkie ogłoszenia dot. Zamówień Publicznych rozpoczętych w 2017r. znajdują się pod adresem: bip.scm.pl w zakładce ZAMÓWIENIA PUBLICZNE bip.scm.pl
ZP/PN/2016/81 - sprzęt SOR
Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą sprzętu medycznego dla potrzeb Specjalistycznego Centrum Medycznego S.A. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pod nazwą „Rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Projekt nr PIOS. 09.01.00-00-0028/16 08.02.2017

 
Kontakt:
e-mail: zp@scm.pl

telefon: +48 74 86 21 121
+48 74 86 21 271
+48 74 86 21 210

fax: +48 74 86 21 122

Zapłata wadium
Bank Zachodni WBK S.A. o/Polanica Zdrój
nr konta 27 1090 2327 0000 0001 0685 0550

Ogłoszenia dotyczące zamówień publicznych rozpoczętych w 2017r.
znajdują się pod adresem: bip.scm.pl